සම්මානනීය නවකතාවක සිනමා සිත්තම – කන්දක් සේමා | Sumithra Rahubadda | Ravi Senadipathi

By |2023-11-26T02:54:46+00:00October 27th, 2023|Interviews|

https://www.youtube.com/watch?v=rzsVfFUBQSw සම්මානනීය නවකතාවක සිනමා සිත්තම - කන්දක් සේමා | Sumithra Rahubadda | Ravi Senadipathi | Adaraneeya Jeewithaya | 27 - 10 - 2023