රූ සඳ රෑ | Ru Sanda Raa Musical Event | Calgary

Ceylon Entertainment is excited to announce “Ruka Lekha” featuring Rukantha and Chandralekha, the popular pop singer couple from the 90s. This much-anticipated event will take place on May 28th, 2023, at the Jack Singer Concert Hall in Canada.

Rukantha and Chandralekha are known for their soulful melodies and captivating performances, which have won the hearts of fans worldwide. “Ruka Lekha” will feature a mix of their classic hits as well as some new and unreleased material.

Audiences can expect an evening of nostalgic music and entertainment, as the couple takes them on a journey through their illustrious careers. The event will start at 6:00 PM, providing guests with ample time to enjoy the beautiful ambiance of the venue.

This event is a must-see for fans of Rukantha and Chandralekha, and anyone who appreciates great music and entertainment. Don’t miss out on this unforgettable evening of music, memories, and magic!

Venue – Jack Singer Concert Hall

Please note that the Sri Lankan Food Stalls are not open for direct purchases at the venue.

Pre Order Packs includes

1 egg roll
1 fish patty
1 Chicken sandwich
1 piece of butter cake
1 water bottle

Price : CAD 20

To pre-order, please Text and order

(403) 483-7410

On or before 24th May with

  • Name: [Full Name]

  • No of Packs:

ශ්‍රී ලාංකීය ලෙස සැකසු අහාර කලින් ඇනවුම් සදහා පමණි , එදින මිලදී ගත නොහැක .

අහාර ඇනවුමේ ඇති දෑ

1 egg roll
1 fish patty
1 Chicken sandwich
1 piece of butter cake
1 water bottle

මිල : CAD 20

ඇනවුම් මැයි 24 වෙනිදාට පෙර  පහත ආකාරයට ඇනවුම් කරන්න :

  • ඔබගේ සම්පුර්ණ නම
  • ඇනවුම් කරන පාර්සල් ප්‍රමාණය

SMS  කරන්න (403) 483-7410 

* Food distribution is handled by The Crust. Ceylon Entertainment  & Jack Singer Concert Hall have no responsibility for the food stalls and distribution