විසංගමනය | Isolation

2023-11-09T05:07:38+00:00

Your Content Goes Here At Landmark Cinema of Canada Inc About Movie චිත්‍රපටයෙ හි කතාව ගෙතී යන්නේ ජගත් නැමැති ධනවත් පුද්ගලයා සහ ජගත්ගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා ඔහුගේ පවුලේ සමීපතමයින්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන ගැටළුකාරී තත්වය වටායි. “ජගත්” ගුරු යුවලකගේ පුත්‍රයා වන අතර ඔහු අධික ලෙස මුදල් පසු පස හඹා යන, ධනවත් වීමට කෑදර [...]

Title

Go to Top