සම්මානනීය නවකතාවක සිනමා සිත්තම – කන්දක් සේමා | Sumithra Rahubadda | Ravi Senadipathi | Adaraneeya Jeewithaya | 27 – 10 – 2023